Connect nala

Dhammaan qoraallada ku calaamaysan "sarah connor"